Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2679/TCT-PCCS
V/v: Thủ tục miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2006 

    

Kính gửi:

Tổng cục công nghiệp quốc phòng
28A Điện Biên Phủ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

 

Trả lời công văn số 2120/CNQP ngày 4/7/2006 của Tổng cục công nghiệp quốc phòng hỏi về thủ tục miễn giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.1 Mục IV Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp có hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh tự xác định các Điều kiện được ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế và quyết toán thuế theo đúng hướng dẫn tại Mục IV Phần D Thông tư này”.

Theo hướng dẫn nêu trên từ ngày 01/01/2004, doanh nghiệp đáp ứng được các Điều kiện ưu đãi đầu tư thì tự xác định mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế TNDN và thông báo cho cơ quan thuế biết; Doanh nghiệp không cần phải xin Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư về thuế TNDN.

Khi kết thúc kỳ tính thuế, cơ sở kinh doanh phải thực hiện tự quyết toán thuế và báo cáo với cơ quan thuế theo mẫu tờ khai quyết toán thuế quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập tờ khai tự quyết toán thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng cục công nghiệp Quốc phòng biết và thực hiện./.

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 

 
Phạm Duy Khương