Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2678/TCT-HTQT
V/v: thuế của Dự án EBIC

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Đoàn Ủy ban Châu Âu với Việt Nam (Bộ phận hợp tác)

Phúc đáp thư thông báo ngày 14/7/2006 của Ông Willy Vandenberghe - đại diện Bộ phận hợp tác – Đoàn Ủy ban Châu Âu với Việt Nam thuộc Liên minh Châu Âu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Qua nội dung thư, chúng tôi hiểu rằng Dự án Trung tâm thông tin thương mại Châu Âu (EBIC) do Ủy ban Châu Âu hỗ trợ tài chính đã kết thúc và đến nay Dự án này còn một khoản thuế thu nhập cá nhân của các cán bộ thực hiện Dự án, số tiền là: 23.637 Euros chưa thanh toán.

Để xử lý vấn đề này, đề nghị Đoàn Ủy ban Châu Âu với Việt Nam cho biết thêm một số thông tin sau:

Khi triển khai thực hiện, Dự án EBIC đã đăng ký kê khai nộp thuế chưa? Tại cơ quan thuế nào?

Trường hợp Dự án EBIC đã đăng ký kê khai nộp thuế, đề nghị cung cấp cho Tổng cục Thuế mã số thuế của Dự án, danh sách và mã số thuế của từng cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế đối với người có thu nhập cao khi thực hiện Dự án (nếu có).

Tổng cục Thuế xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Đoàn Ủy ban Châu Âu với Việt Nam và mong sớm nhận được thư trả lời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- EuroCham;
- Lưu: VT, HTQT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Đức Thịnh