Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2677/TCT-PCCS
V/v: Xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 5878/CT-TTHT ngày 16/6/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý khi cơ sở kinh doanh mất hóa đơn GTGT đầu vào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 1.7b Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn thì cơ sở kinh doanh mua hàng làm mất hóa đơn mua hàng (bản gốc liên 2) do hoàn cảnh khách quan như thiên tai, hỏa hoạn, bị cướp giật, mất cắp thì cơ sở kinh doanh phải khai báo với cơ quan thuế (đối với trường hợp thiên tai, hỏa hoạn), cơ quan công an (đối với trường hợp bị cướp giật, mất cắp) nơi xảy ra và lập biên bản về số hoa đơn bị mất, lý do mất có xác nhận của cơ quan đã khai báo. Sau đó lập hồ sơ, giấy tờ để làm căn cứ thay thế cho hóa đơn mua hàng đã bị mất bao gồm:

- Công văn giải trình về việc làm mất hóa đơn.

- Biên lai mất hóa đơn mua hàng.

- Bản sao hóa đơn mua hàng (liên 1) có xác nhận ký tên, đóng dấu (nếu có) của bên bán hàng.

Căn cứ vào hồ sơ của cơ sở kinh doanh về việc làm mất hóa đơn do hoàn cảnh khách quan, Cục thuế kiểm tra, xem xét chấp nhận hồ sơ thay thế cho hóa đơn mua hàng bị mất của cơ sở kinh doanh để làm căn cứ tính thuế, đồng thời cơ quan thuế xem xét lỗi vi phạm hành chính do không cố ý do tai họa bất ngờ theo quy định tại Khoản 6, Điều 3 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính để Quyết định xử lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 


 
Phạm Duy Khương