Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2675/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN  

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH NISSIN LOGISTICS
Tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 1A Giải Phóng, Hà Nội

 

Trả lời công văn số 28/CV-NISSIN ngày 24/6/2006 của Công ty TNHH NISSIN LOGISTICS về việc ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 10 Mục VI Danh Mục A: Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: “Dịch vụ hàng hải, hàng không, đường sắt, đường bộ và đường thủy nội địa”.

- Tại Điểm 5 Mục II Danh Mục A: Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP quy định: “Phát triển vận tải công cộng: đầu tư phương tiện vận tải đường sắt, vận tải đường biển, vận tải hành khách đường bộ bằng xe ô tô từ 17 chỗ ngồi trở lên, vận tải hành khách đường thủy bằng phương tiện cơ giới”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì các dịch vụ phục vụ trực tiếp đến vận tải hàng hóa, vận tải đường biển như: Dịch vụ giao nhận, đại lý vận chuyển hàng bằng đường biển, đường sắt và đường hàng không; Dịch vụ vận tải nội địa; Dịch vụ chuyển hàng và đồ dùng cá nhân; Dịch vụ vận chuyển, xếp dỡ và lắp đặt máy móc thiết bị, hàng siêu trường siêu trọng; Dịch vụ gom hàng vận chuyển đường biển thuộc Danh Mục A: ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư. Trường hợp Công ty là cơ sở mới thành lập có dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A thì Công ty sẽ được miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo, được áp dụng mức thuế suất 20% trong 10 năm kể từ khi cơ sở kinh doanh mới thành lập (theo hướng dẫn tại Điểm 1.2 Mục III, Điểm 1.1 Mục II Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về thuế TNDN). Thu nhập từ các hoạt động kinh doanh khác, Công ty phải hạch toán riêng và kê khai nộp thuế theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương