Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2674/TCT-DNNN
V/v: Kiểm tra quyết toán năm 2005 của các đơn vị KDXD thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 2392/QĐ-BTC ngày 3 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc kiểm tra kết quả kinh doanh xăng dầu năm 2005 của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam; Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố một số nội dung như sau:

1. Khẩn trương tiến hành kiểm tra kết quả kinh doanh xăng dầu năm 2005 của các Công ty, Chi nhánh, Xí nghiệp thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam theo danh sách và các nội dung nêu tại Quyết định số 2392/QĐ-BTC. Biên bản kiểm tra và các phụ biểu (Theo mẫu kèm theo Quyết định số 2392/QĐ-BTC) được lập thành 5 bản gửi: Cục Tài chính doanh nghiệp, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, Công ty (đối với các đơn vị trực thuộc là Chi nhánh, Xí nghiệp), Cục thuế và lưu đơn vị kiểm tra.

2. Về thời gian hoàn thành biên bản kiểm tra:

- Đối với các Chi nhánh, xí nghịêp hoàn thành biên bản kiểm tra trước ngày 10/08/2006.

- Đối với các Công ty việc hoàn thành biên bản kiểm tra trước ngày 25/08/2006.

3. Đối với các tỉnh có đoàn kiểm tra liên ngành, Cục thuế chủ động kiểm tra trước số liệu về quyết toán thuế để khi đoàn đến có thể phối hợp cùng đoàn kiểm tra được nhanh chóng và chuẩn xác.

4. Về việc xử lý Quyết toán năm 2005 của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và các đơn vị trực thuộc:

4.1. Đối với mặt hàng dầu thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước bù lỗ nên kết quả hoạt động kinh doanh các mặt hàng dầu phát sinh trong năm 2005 sau khi bù trừ với lãi tiền gửi, lãi tiền vay và chênh lệch tỷ giá thuộc kinh doanh dầu (phân bổ tương ứng  với sản lương bán trực tiếp) được điều tiết toàn bộ về Văn phòng Tổng công ty thông qua chiết khấu để Văn phòng Tổng công ty thực hiện lập hồ sơ xin cấp bù.

4.2. Đối với hoạt động kinh doanh các mặt hàng xăng không thuộc đối tượng được cấp bù các công ty phải tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh xăng phát sinh trong năm. Lợi nhuận phát sinh từ hoạt động kinh doanh xăng, các hoạt động kinh doanh khác (kinh doanh gas, vận tải, giữ hộ, ủy thác…) và lợi nhuận khác của đơn vị trực thuộc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại địa phương theo Luật định.

Đề nghị Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai việc kiểm tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2005 của các đơn vị kinh doanh xăng dầu thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam theo đúng hướng dẫn trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam;
- Văn phòng Bộ;
- Cục Tài chính doanh nghiệp;
- Lưu: VT, DNNN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc