Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2673/TM-XNK
V/v nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 1005

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Phong Sơn Tiệm
(126/21 Kim Ngưu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số của Công ty TNHH Phong Sơn Tiệm tại văn bản số 12/2004/CV-FST ngày 18 tháng 05 năm 2004 về việc đăng ký hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng ngô hạt (mã số hàng hoá trong Biểu thuế nhập khẩu: 1005), Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 09/2003/TT-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2003 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam;

Bộ Thương mại đồng ý Công ty TNHH Phong Sơn Tiệm được nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan mặt hàng ngô (mã số hàng hoá trong Biểu thuế nhập khẩu là 1005) với số lượng: 10.000 tấn (viết bằng chữ: mười ngàn tấn).

Việc nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2003/TT-BTM dẫn trên của Bộ Thương mại và các quy định hiện hành về quản lý nhập khẩu.

Văn bản này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2004.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu