Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2672 TM/XNK
V/v tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty Tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên

Trả lời công văn số 100/TDSPTN ngày 18/05/2004 của Công ty Tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên về việc tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đồng ý Công ty Tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên được tạm nhập của Công ty LEE THYDA-IMPORT EXPORT & TRANSPORT OIL AND NATURAL PRODUCTS, CAMPUCHIA để tái xuất cho Công ty GEROMA DO BRASIL. IND, E COM, LTDA 100.800,00kg tinh dầu xá xị (theo hợp đồng nhập khẩu số 01/LET-ENT/2004 ngày 14/05/2004 và các hợp đồng xuất khẩu số 01, 02, 03, 04, 05, 06/ENT-GDB/2004 ngày 09/02/2004).

- Cửa khẩu nhập hàng: Xa Mát (Tây Ninh) và Hà Tiên (Kiên Giang).

- Cửa khẩu xuất hàng: Cảng thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty phải thực hiện đúng các quy định tại “Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất” ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại và thông lệ quốc tế đối với mặt hàng này.

Công ty tuyệt đối không được lợi dụng việc tạm nhập tái xuất theo công văn này để xuất khẩu tinh dầu xá xị khai thác trong nước hoặc để sử dụng trong nước dưới bất kỳ hình thức nào

Văn bản có giá trị đến 31/12/2004./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu