Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2658/TCT-DNNN
V/v: Truy thu thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 7855 CT/HTr ngày 26/6/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2a điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB quy định đối tượng chịu thuế: “Kinh doanh vũ trường, mát-xa, ka-ra-ô-kê”.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì dịch vụ mát-xa (bao gồm cả dịch vụ đấm bóp, tẩm quất chân, đầu, vai, tay) thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB. Ngày 9/5/2006 Bộ Tài chính cũng đã có công văn số 5854/BTC-TCT trả lời Công ty cổ phần Dương Hồ để khẳng định rõ về đối tượng chịu thuế TTĐB đối với dịch vụ mát-xa (dịch vụ đấm bóp, tẩm quất chân, đầu, vai, tay).

Khoản 1 điều 21 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB quy định quyền và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế trong việc khiếu nại về thuế: “… Trong khi chờ giải quyết, đối tượng nộp thuế vẫn phải thực hiện theo đúng thông báo hoặc Quyết định xử lý của cán bộ thuế, cơ quan thuế”.

Căn cứ vào quy định trên, trong lúc chờ đợi ý kiến của cơ quan có thẩm quyền thì Công ty cổ phần Dương Hồ vẫn phải kê khai nộp thuế TTĐB theo đúng quy định của Luật thuế.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế, yêu cầu Công ty cổ phần Dương Hồ thực hiện việc kê khai, nộp thuế và truy thu tiền thuế theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 


Nguyễn Thị Cúc