Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2657/TM-XNK
V/v gia hạn giấy phép nhập khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công an tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 202/CV ngày 11 tháng 05 năm 2004 của Công an tỉnh Tây Ninh về việc gia hạn giấy phép nhập khẩu xe phân khối lớn phục vụ cho ngành:

Bộ Thương mại đồng ý gia hạn thời gian nhập khẩu xe máy phân khối lớn theo chỉ tiêu đã được Bộ Thương mại duyệt tại công văn số 2796/TM-XNK ngày 12 tháng 8 năm 2003 và điều chỉnh tại công văn số 3319/TM-XNK ngày 29 tháng 8 năm 2003, công văn số 371/TM-XNK ngày 23 tháng 12 năm 2003 đến ngày 30 tháng 06 năm 2004.

Mọi điều khoản khác của các công văn nêu trên không thay đổi.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu