Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2653/TCT-PCCS
V/v: Xác định thời hạn đăng ký thuế   

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 9122 CT/XLDT-TH ngày 17/7/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc xác định thời hạn đăng ký thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3.2, Mục II Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mã số đối tượng nộp thuế quy định Hồ sơ đăng ký mã số thuế đối với các đơn vị trực thuộc như sau: “Cơ quan Thuế quản lý đơn vị chủ quản cấp mã số thuế cho đơn vị chủ quản, đồng thời cấp mã số cho từng đơn vị trực thuộc có trong “Bản kê các đơn vị trực thuộc” của đơn vị chủ quản, kể cả trường hợp các đơn vị trực thuộc đóng tại các tỉnh khác. Đơn vị chủ quản có trách nhiệm thông báo mã số thuế (13 số) cho các đơn vị trực thuộc.

Các đơn vị trực thuộc thực hiện kê khai với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý để được nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế như sau:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 02-ĐK-TCT và các bảng kê kèm theo (nếu có). Trên tờ khai đăng ký thuế phải ghi rõ mã số thuế 13 số đã được đơn vị chủ quản thông báo.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh (bản sao có công chứng) hoặc giấy phép đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (bản sao)”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, đối với các đơn vị trực thuộc đã được cơ quan thuế nơi đơn vị chủ quản đóng trụ sở cấp mã số thuế (13 số) thì việc xác định đơn vị trực thuộc đăng ký thuế tại cơ quan thuế địa phương chậm hay không chậm so với thời gian quy định được căn cứ vào ngày đơn vị trực thuộc được cơ quan thuế nơi đơn vị chủ quản đóng trụ sở cấp mã số thuế (13 số).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương