Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2652/TCT-PCCS
V/v: Sử dụng chứng từ thu tiền đi taxi   

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 496/CT-AC ngày 28/6/2006 của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa về việc sử dụng chứng từ thu tiền đi taxi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn thì Công ty cổ phần Mai Linh Thanh Hóa tự ý in và sử dụng Biên lai để thu tiền đi taxi của khách hàng mà chưa được sự chấp thuận của cơ quan thuế là vi phạm chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn. Đề nghị Cục thuế tỉnh Thanh Hóa xem xét xử phạt Công ty cổ phần Mai Linh Thanh Hóa về hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ tự in nhưng không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn. Nếu hành vi vi phạm này dẫn đến trốn thuế thì xử phạt về hành vi trốn thuế theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nêu trên.

Đối với số Biên lai thu tiền đi taxi còn tồn chưa sử dụng của Công ty thì đề nghị Cục thuế thực hiện thu hồi để thanh hủy theo chế độ quy định và yêu cầu Công ty cổ phần Mai Linh phải thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn tự in theo quy định tại Điểm 2, Mục V Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Tp. HCM;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương