Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2651/TCT-PCCS
V/v: Thời gian được hưởng ưu đãi thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty Thái Bình Dương
Ấp 1B xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

 

Trả lời công văn số 04/2006/CV-TBD ngày 24/5/2006 của Công ty Thái Bình Dương hỏi về việc xác định thời gian được hưởng miễn, giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 2 Mục IV Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có quy định: “Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế: Cơ sở kinh doanh tự xác định các Điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế và quyết toán thuế theo đúng hướng dẫn tại Mục IV Phần D Thông tư này”.

- Tại Điểm 3 Mục IV Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 có quy định: “Cơ sở kinh doanh phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, Công ty phải tự xác định các Điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế vào tờ khai quyết toán thuế TNDN. Trường hợp do chưa nắm vững chính sách Công ty đã nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN nhưng chưa xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi trong tờ khai quyết toán thuế thì cơ quan thuế kiểm tra các Điều kiện ưu đãi mà doanh nghiệp đáp ứng được và xác định số thuế được miễn. Số thuế được miễn được trừ vào số thuế phải nộp của các năm được giảm thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Chi cục thuế Thuận An, tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương