Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2650/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty  TNHH TMDV Hoàng Đức

Trả lời công văn số 052/CV-HĐ. ngày 02/6/2006 của Công ty TNHH TMDV Hoàng Đức về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ gia công mạ cho máy móc và các chi Tiết cơ khí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế suất thuế GTGT:

Căn cứ tại Điểm 3.27, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì dịch vụ gia công mạ kẽm, niken cho máy móc và các chi Tiết cơ khí thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Trường hợp Công ty TNHH TMDV Hoàng Đức đã kê khai thuế GTGT đối với dịch vụ gia công các chi Tiết cơ khí là 5% thì phải nộp bổ sung số thuế GTGT còn thiếu theo quy định.

2. Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế:

Căn cứ Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18 tháng 05 năm 2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thì:

Trường hợp nếu Công ty TNHH TMDV Hoàng Đức đã nộp đủ số thuế GTGT còn thiếu theo quy định và đã phản ánh đầy đủ số liệu về nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không có dấu hiệu vi phạm về hành trốn thuế, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt trong lĩnh vực kế toán theo quy định tại Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ hoặc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH TMDV Hoàng Đức biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương