Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2649/TCT-PCCS
V/v Kê khai nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2006

 

Kính gửi:

Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Hai Thành
(79C Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, tp Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 20/CV-HT ngày 15/05/2006 của Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Hai Thành về việc kê khai nộp thuế GTGT; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định: “trường hợp cơ sở hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương nơi đóng trụ sở chính của Văn phòng Công ty, Tổng Công ty, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài Khoản tiền gửi tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu thì cơ sở hạch toán phụ thuộc phải kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi phát sinh doanh thu theo tỷ lệ 2% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%, tỷ lệ 3% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Hai Thành sản xuất và lắp đặt khung kho tại địa phương khác nơi cơ sở đóng trụ sở chính thì phải kê khai doanh thu và nộp thuế GTGT tại địa phương nơi lắp đặt khung kho theo tỷ lệ 3% giá thanh toán của hợp đồng lắp đặt chưa có thuế GTGT.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Hai Thành biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Lâm Đồng;
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương