Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2644/TCT-TS
V/v: Thu tiền cho thuê mặt nước, mặt biển đối với tổ chức, cá nhân trong nước

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 1006/CT-THDT ngày 12/5/2006 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về miễn, giảm tiền thuê mặt nước, mặt biển đối với tổ chức, cá nhân trong nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trước thời Điểm Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước có hiệu lực thi hành, trong Điều kiện Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước không quy định việc nhà nước cho thuê mặt nước, mặt biển đối với tổ chức, cá nhân trong nước; Việc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thuê mặt nước, mặt biển áp dụng đơn giá thuê mặt nước, mặt biển quy định tại Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc giảm tiền thuê mặt nước, mặt biển đối với các dự án này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 
 
Phạm Duy Khương