Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2643/TCT-PCCS
V/v: Giải đáp về tính lương cho sản phẩm khuyến mại    

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam
Địa chỉ: Số 102 Nguyễn Đình Chiểu – Q.3, TP. HCM

 

Trả lời công văn số 570/CV-TCKT ngày 02/6/2006 của Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam về việc tính lương cho sản phẩm khuyến mại cho khách hàng thay tiền mặt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 5.4, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng như sau: “Đối với sản phẩm, hàng hóa xuất để tiêu dùng nội bộ, khuyến mại, quảng cáo phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, cơ sở sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ là hàng tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh hay khuyến mại, quảng cáo không thu tiền. Cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn để làm chứng từ hạch toán”.

- Tại Điểm 1 Khoản 3 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các Khoản chi phí được trừ để tính thu nhập chịu thuế:

“…3. Chi phí tiền lương, tiền công và các Khoản phụ cấp; tiền ăn giữa ca theo quy định của Bộ luật lao động”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam áp dụng phương pháp xác định tổng quỹ tiền lương trên doanh thu tiêu thụ sản phẩm phù hợp với quy định của Bộ luật lao động thì doanh thu để làm căn cứ tính tổng quỹ tiền lương là doanh thu tiêu thụ sản phẩm phải thu tiền theo hóa đơn không bao gồm doanh thu sản phẩm khuyến mại không thu tiền.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương