Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2638/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 236/CT-DN2 ngày 16/2/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc thuế GTGT đối với hoạt động gia công hàng hóa của Công ty cổ phần bột giặt Net, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 8 Mục I Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định về thuế GTGT thì: “Đối với gia công hàng hóa, giá tính thuế là giá gia công chưa có thuế GTGT, bao gồm: tiền công, tiền nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và các chi phí khác để gia công do bên nhận gia công phải chịu.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp theo quy định tại Hợp đồng gia công thì Công ty cổ phần bột giặt Net nhận gia công hàng hóa cho khách hàng, khách hàng chỉ cung cấp một số ít nguyên vật liệu thiết yếu để gia công còn các nguyên liệu khác do Công ty cổ phần bột giặt Net tự mua (số nguyên vật liệu do Công ty tự mua để phục vụ cho việc gia công thành sản phẩm hàng hóa) thì doanh thu tính thuế GTGT đối với hoạt động gia công này sẽ bao gồm cả phần giá trị các nguyên vật liệu mà Công ty cổ phần bột giặt Net tự mua.

Công ty cổ phần bột giặt Net không được xuất hoá đơn riêng đối với các nguyên vật liệu mua để phục vụ việc gia công sản phẩm hàng hóa để giao cho khách hàng (bên giao gia công); thuế GTGT trên các hóa đơn GTGT mua nguyên vật liệu để phục vụ việc gia công sản phẩm hàng hóa của Công ty cổ phần bột giặt Net là thuế GTGT đầu vào được kê khai, khấu trừ theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Duy Khương