Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2636/TCT-TNCN
V/v: xác định thu nhập tính thuế TNCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:   

- Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 50 CV/VTP ngày 06/6/2006 của Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise về vấn đề tính thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp của ông Tổng giám đốc Công ty được truy lĩnh lương. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định hiện hành về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN), trường hợp ông Long Hsiang Wu - Tổng giám đốc Công ty – trong tháng 5/2006 được truy lĩnh tiền lương tháng 9/2002 thì số tiền lương được truy lĩnh này phải cộng vào thu nhập phát sinh của năm 2006. Vì vậy, cách tính của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cộng khoản thu nhập từ tiền lương truy lĩnh tháng 9/2002 vào thu nhập của tháng 5/2006 để xác định số thuế tạm nộp tháng 5/2006 (nêu tại công văn số 50 CV/VTP của Công ty) là đúng quy định.

Việc kê khai, khấu trừ thuế hàng tháng chỉ là xác định số tạm nộp. Việc xác định số thuế phải nộp năm 2006, ông Long Hsiang Wu sẽ được tính toán lại theo công thức lấy tổng thu nhập thực tế nhận được trong năm 2006 (bao gồm cả thu nhập truy lĩnh các năm trước) chia cho 12 tháng để tính số thuế phải nộp 1 tháng và số thuế phải nộp cả năm. Khi thực hiện quyết toán thuế năm, trường hợp Ông có số thuế phải nộp thừa cơ quan thuế sẽ hoàn trả hoặc trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise và Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc