Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2633/TM-XNK
V/v loại trừ khỏi Danh mục hàng tiêu dùng

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

Bộ Thương mại nhận được công văn của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (số 586/CTS/XNK ngày 7 tháng 5 năm 2004) của Công ty cổ phàn Sữa Hà Nội (số 25/2004/CV-HNM ngày 12 tháng 5 năm 2004) về việc nhập khẩu nguyên liệu sữa;

Căn cứ ý kiến của Bộ Công nghiệp tại công văn số 2433/CV-TDTP ngày 19 tháng 5 năm 2004 về việc loại trừ 1 số mặt hàng nguyên liệu khỏi Danh mục hàng tiêu dùng, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành, các phân nhóm và mã số mặt hàng thuộc các nhóm 0402, 0404, 0405, 0406 và 2009 không thể hiện rõ là nguyên liệu để sản xuất hoặc hàng hoá để sử dụng, tiêu dùng ngay. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhập khẩu các loại nguyên liệu này để phục vụ sản xuất, Bộ Thương mại đề nghị Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) hướng dẫn thực hiện như sau:

Hàng hoá thuộc các nhóm 0402, 0404, 0405, 0406 và 2009 của Danh mục hàng tiêu dùng ban hành kèm theo Quyết định số 0404/2004/QĐ-BTM ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Bộ Thương mại chỉ được coi là hàng tiêu dùng khi đã được đóng gói (dưới mọi hình thức) để bán lẻ hoặc sử dụng ngay cho tiêu dùng.

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý Bộ, Tổng cục.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu