Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2622/TCT-ĐTNN
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Jia Bao (VN)

 Trả lời công văn số 01/04/JB ngày 17/4/2006 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Jia Bao (VN) về việc đăng ký thời gian bắt đầu hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật thuế TNDN; Điểm 1.1b, Mục II, Phần B Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 03/4/2001 của Bộ Tài chính; hướng dẫn tại các công văn số 8842/BTC-TCT ngày 13/7/2005 Bộ Tài chính, số 276/TCT/DNK ngày 10/02/2004 và số 2113 TCT/PCCS ngày 01/7/2005 của Tổng cục Thuế thì “Các cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập được ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN nếu năm đầu tiên hoạt động kinh doanh dưới 06 tháng trong năm dương lịch mà chưa đăng ký với cơ quan thuế thời gian ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN, hoặc đã được giải quyết ưu đãi miễn giảm thuế TNDN thì cơ sở sản xuất, kinh doanh được phép lựa chọn đăng ký với cơ quan thuế áp dụng thời gian miễn, giảm thuế vào năm đó hoặc năm sau tiếp theo năm đó”.

Như vậy, trường hợp Công ty TNHH Jia Bao (VN) bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh từ tháng 8 năm 2003 và năm 2003 là năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế, Công ty TNHH Jia Bao (VN) đã được cơ quan thuế xét miễn thuế TNDN cho năm đầu tiên 2003 này, thì nay Công ty TNHH Jia Bao (VN) được phép lựa chọn đăng ký với cơ quan thuế áp dụng thời gian bắt đầu (năm đầu tiên) được miễn, giảm thuế vào năm tiếp theo là năm 2004. Đồng thời Công ty TNHH Jia Bao (VN) xác định số thuế phải nộp đã được miễn của năm 2003 để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Đề nghị Công ty TNHH Jia Bao (VN) liên hệ trực tiếp với Cục thuế tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn thực hiện cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Văn Huyến