Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2621/TM-XNK
V/v danh sách các nước áp dụng CVA

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện nguyên tắc tại công văn số 1644/TM-XNK ngày 6 tháng 4 năm 2004 của Bộ Thương mại;

Tiếp theo công văn số 2281/TM-XNK ngày 6 tháng 5 năm 2004, Bộ Thương mại thông báo danh sách 4 quốc gia đã áp dụng CVA đối với hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam là: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia để Bộ Tài chính công bố mở rộng phạm vi áp dụng Thông tư 118/2003/TT-BTC ngày 8 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ.

Trân trọng.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu