Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2621/TCT-ĐTNN
V/v: Đăng ký KH chuyển lỗ

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 2107/CT-QLDN ngày 24/5/2006 của Cục thuế tỉnh Long An về đăng ký kế hoạch chuyển lỗ của Công ty TNHH Quốc tế Nagarjuna, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 3, Mục I, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 hướng dẫn quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và hướng dẫn tại Điểm 4 công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính thì: từ ngày 01/01/2004 các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính thì vẫn tiếp tục chuyển lỗ theo kế hoạch đã đăng ký.

Căn cứ vào hướng dẫn trên, xét trường hợp của Công ty TNHH Quốc tế Nagarjuna đã đăng ký chuyển lỗ với Cục thuế tỉnh Long An nhưng do Công ty được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN tăng thêm theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính. Do đó, Tổng cục Thuế đồng ý với đề nghị của Công ty được đăng ký lại kế hoạch chuyển lỗ như đã nêu tại công văn số 2107/CT-QLDN ngày 24/5/2006 của Cục thuế tỉnh Long An.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Long An được biết và hướng dẫn Công ty TNHH Quốc tế Nagarjuna thực hiện lại việc đăng ký kế hoạch chuyển lỗ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH QT Nagarjuna;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 
 
Phạm Văn Huyến