Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 2613/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 898/CT-TTHT ngày 22/5/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về việc ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 3 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có quy định: “Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại”.

- Tại Điểm 5.1.4 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có quy định: “Đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động mà có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì mức thuế suất áp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

Trường hợp dự án đầu tư vào cùng ngành nghề, lĩnh vực, cùng địa bàn với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại áp dụng theo mức thuế suất mà cơ sở kinh doanh đang áp dụng”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty TNHH Gas Việt Nhật có dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất mới có cùng ngành nghề sản xuất Nitơ, Oxy, LN2, LO2, cùng địa bàn khu công nghiệp Biên Hòa II với công ty thì công ty vẫn được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mở rộng sản xuất mang lại. Mức thuế suất áp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại theo mức thuế suất mà cơ sở kinh doanh đang áp dụng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương