Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2611/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT 

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2006 

    

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4723/CT-TTr-Đ3.3 ngày 22/5/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế GTGT của Chi nhánh Công ty Thép VSC POSCO, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 4 Điều 24 Luật thuế GTGT quy định: ‘Nếu phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn trả tiền thuế trong thời hạn 05 năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế”.

Căn cứ quy định nêu trên, việc xem xét hoàn thuế GTGT cho Chi nhánh Công ty Thép VSC POSCO do số thuế GTGT đầu vào lớn hơn thuế GTGT đầu ra lũy kế âm liên tục từ tháng 8/1999 đến tháng 12/1999 được thực hiện như sau:

1. Nếu Chi nhánh đã có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo đúng quy định và chưa kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đề nghị hoàn vào các năm sau thì được xét hoàn thuế.

2. Nếu Chi nhánh đã có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo đúng quy định nhưng kê khai, khấu trừ số thuế đề nghị hoàn vào các năm sau thì không được xét hoàn thuế.

3. Nếu Chi nhánh chưa làm hồ sơ đề nghị hoàn thuế và cũng chưa kê khai khấu trừ số thuế luỹ kế âm từ tháng 8/1999 đến tháng 12/1999 vào các năm sau thì đã quá thời hạn truy thu, truy hoàn thuế nên không được xét hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 


 
 
Phạm Duy Khương