Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2610/UB-VX
V/v hướng dẫn cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân quận-huyện, phường-xã, thị trấn

TP. Hồ Chí Minh , ngày 07 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các quận - huyện.

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp; thực hiện Công văn số 911/BNV-CQĐP ngày 27 tháng 4 năm 2004 của Bộ Nội vụ và căn cứ yêu cầu tình hình thực tế của thành phố; Uỷ ban nhân dân thành phố hướng dẫn về cơ cấu và phân công thành viên Uỷ ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn, như sau:

A. VỀ SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU THÀNH VIÊN UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP:

I. ĐỐI VỚI UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN:

1. Có 9 thành viên, gồm có Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 5 Uỷ viên Uỷ ban nhân dân.

2. Thành viên Uỷ ban nhân dân quận được phân công phụ trách các lĩnh vực công việc như sau:

2.1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phụ trách chung.

2.2. Các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân:

- Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế;

- Phó Chủ tịch phụ trách quản lý đô thị;

- Phó Chủ tịch phụ trách văn hoá - xã hội.

Việc phân công công tác cụ thể cho từng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận quyết định căn cứ vào năng lực cán bộ và thực tế địa phương.

2.3. Các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân:

- Uỷ viên phụ trách công an;

- Uỷ viên phụ trách quân sự;

- Uỷ viên phụ trách văn phòng;

- Uỷ viên phụ trách thanh tra;

- Uỷ viên phụ trách tổ chức.

II. ĐỐI VỚI UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN:

1. Có 9 thành viên, gồm có Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 5 Uỷ viên Uỷ ban nhân dân.

2. Thành viên Uỷ ban nhân dân huyện được phân công phụ trách các lĩnh vực công việc như sau:

2.1. Chủ tịch phụ trách chung.

2.2. Các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân:

- Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế

- Phó Chủ tịch phụ trách quản lý đô thị và xây dựng nông thôn;

- Phó Chủ tịch phụ trách văn hoá- xã hội.

Việc phân công công tác cụ thể cho từng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định căn cứ vào năng lực cán bộ và thực tế địa phương.

2.3. Các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân:

- Uỷ viên phụ trách công an;

- Uỷ viên phụ trách quân sự;

- Uỷ viên phụ trách văn phòng;

- Uỷ viên phụ trách thanh tra

- Uỷ viên phụ trách tổ chức.

III. ĐỐI VỚI UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ VÀ HUYỆN CẦN GIỜ:

1. Có 9 thành viên, gồm Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 6 Uỷ viên Uỷ ban nhân dân.

2. Thành viên Uỷ ban nhân dân huyện được phân công phụ trách các lĩnh vực công việc như sau:

2.1. Chủ tịch phụ trách chung.

2.2. Các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân:

- Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế;

- Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa - xã hội.

Việc phân công công tác cụ thể cho từng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định căn cứ vào năng lực cán bộ và thực tế địa phương.

2.3. Các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân:

- Uỷ viên chuyên trách quản lý đô thị và xây dựng nông thôn;

- Uỷ viên phụ trách công an;

- Uỷ viên phụ trách quân sự;

- Uỷ viên phụ trách văn phòng;

- Uỷ viên phụ trách thanh tra;

- Uỷ viên phụ trách tổ chức.

IV. ĐỐI VỚI UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, THỊ TRẤN:

1. Có 5 thành viên, gồm có Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 2 Uỷ viên Uỷ ban nhân dân.

2. Thành viên Uỷ ban nhân dân phường, thị trấn được phân công phụ trách các lĩnh vực công việc như sau:

2.1. Chủ tịch phụ trách chung.

2.2. Các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân;

- Phó Chủ tịch phụ trách khối quản lý đô thị;

- Phó Chủ tịch phụ trách khối văn hoá - xã hội.

Việc phân công công tác cụ thể cho từng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường, thị trấn quyết định căn cứ vào năng lực cán bộ và thực tế địa phương.

2.3. Các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân:

- Uỷ viên phụ trách công an;

- Uỷ viên phụ trách quân sự;

V. ĐỐI VỚI UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ:

1. Có 5 thành viên, gồm có Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 2 Uỷ viên Uỷ ban nhân dân.

2. Thành viên Uỷ ban nhân dân xã được phân công phụ trách các lĩnh vực công việc như sau:

2.1. Chủ tịch phụ trách chung.

2.2. Các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân:

- Phó Chủ tịch phụ trách khối quản lý đô thị;

- Phó Chủ tịch phụ trách khối văn hoá - xã hội.

Việc phân công công tác cụ thể cho từng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã quyết định căn cứ vào năng lực cán bộ và thực tế địa phương.

2.3. Các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân:

- Uỷ viên phụ trách công an;

- Uỷ viên phụ trách quân sự.

VI. UỶ BAN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI XÃ CÓ DÂN SỐ DƯỚI 8.000 NGƯỜI:

1. Có 5 thành viên, gồm Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và 3 Uỷ viên Uỷ ban nhân dân.

2. Thành viên Uỷ ban nhân dân xã được phân công phụ trách các lĩnh vực công việc như sau:

2.1. Chủ tịch phụ trách chung;

2.2. Một Phó Chủ tịch phụ trách văn hoá - xã hội và các lĩnh vực xã hội khác;

2.3. Các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân:

- Uỷ viên phụ trách khối quản lý đô thị;

- Uỷ viên phụ trách công an;

- Uỷ viên phụ trách quân sự.

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trước khi bầu cử, Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã thị trấn báo cáo về dự kiến số lượng, chất lượng Phó Chủ tịch và thành viên Uỷ ban nhân dân của cấp mình và đơn vị hành chính cấp dưới lên Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp.

2. Sau khi có kết quả bầu cử, giao Sở Nội vụ tổng hợp số lượng, chất lượng Phó Chủ tịch và thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp theo từng đơn vị hành chính, cấp hành chính, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố để gửi về Bộ Nội vụ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng thời gian quy định.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, Uỷ ban nhân dân quận - huyện báo cáo ngay cho Uỷ ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH
PHỐ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải