Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2610/TM-XNK
V/v nhập khẩu thuốc lá

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Trả lời công văn số 408/TCT-DVTS ngày 10 tháng 5 năm 2004 của Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất về việc nhập khẩu thuốc lá bán miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh;
Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế số 25/GCN-BTM ngày 22 tháng 7 năm 2002 Bộ Thương mại cấp cho Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất;
Căn cứ Báo cáo ngày 10 tháng 5 năm 2004 về tình hình nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho thuốc lá bán miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàng miễn thuế của Công ty có xác nhận của cơ quan Hải quan;

Bộ Thương mại đồng ý Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất nhập khẩu 1.000.000 USD thuốc lá điếu và xì gà để bán thu ngoại tệ phục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàng miễn thuế của Công ty.

Việc nhập khẩu, bán hàng và thanh quyết toán thực hiện theo quy định hiện hành. Công ty chịu trách nhiệm về việc bán hàng đúng đối tượng quy định, tuyệt đối không để hàng hoá thẩm lậu vào thị trường nội địa dưới bất kỳ hình thức nào.

Văn bản có hiệu lực đến 31 tháng 12 năm 2004.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu