Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2608/TCT-PCCS
V/v: Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 2766/CT-QLDN ngày 3/7/2006 của Cục thuế tỉnh Long An hỏi về Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 4 Điều 1 Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/8/2004 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: "Bổ sung thêm Khoản 13 vào Điều 36 như sau: 13. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại Khu công nghiệp, Khu chế xuất".

- Tại Điểm 6 Điều 1 Nghị định số 152/2004/NĐ-CP quy định: "Sửa đổi Điểm 12, Mục VI, Danh Mục A như sau: 12. Đầu tư sản xuất, chế biến, dịch vụ công nghệ cao trong khu công nghiệp nhỏ và vừa, cụm công nghiệp".

Căn cứ vào các quy định nêu trên, các cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại Khu công nghiệp (do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quy định thành lập theo Điều 2 quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997) thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điểm 3, Điểm 4 Điều 1 Nghị định số 152/2004/NĐ-CP. Các cơ sở kinh doanh mới thành lập tự dự án đầu tư thực hiện tại Khu công nghiệp nhỏ và vừa, cụm công nghiệp (do địa phương thành lập) thì thuộc Danh Mục A; Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư và được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Mục II, Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương