Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2604/TCT-DNNN
V/v: Thuế GTGT đối với các đơn vị hạch toán ngành

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 598/CT ngày 11/5/2006 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng về việc thu thuế giá trị gia tăng đối với đơn vị hạch toán ngành, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với ngành Điện:

- Ngày 30/3/2005, Bộ Công nghiệp đã có Quyết định số 18/2005/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đi Mi thành Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi. Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi hạch toán độc lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2005. Căn cứ quy định tại các Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003, số 05/2000/TT-BTC ngày 12/01/2000 và số 94/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính thì giá tính thuế đối với điện của Công ty là giá bán ra chưa có thuế GTGT (bao gồm cả điện bán cho tổng  công ty) và thuế suất thuế GTGT là 10%.

- Về dự toán thu ngân sách, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4145/TCT-DTTT ngày 15/11/2005 hướng dẫn cách tính thuế và biện pháp xử lý (Điều chỉnh vào đợt thảo luận dự toán năm 2007).

2. Đối với ngành Bưu điện:

 Đặc Điểm của dịch vụ Bưu chính Viễn thông là gồm nhiều khâu tham gia (khâu đi, khâu trung gian, khâu đến), tiền cước dịch vụ được thu chủ yếu ở khâu đi. Vì vậy phải thực hiện phân chia doanh thu (chia tiền cước dịch vụ) cho tất cả các khâu tham gia để phản ánh đúng doanh thu của từng khâu tham gia cung cấp dịch vụ. Việc tính thuế GTGT trên doanh thu cước và doanh thu phân chia là đúng với quy định của Luật thuế GTGT và phù hợp với thực tế tổ chức hạch toán của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Lâm Đồng biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, DTTT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc