Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2589/TCT-PCCS
V/v: Xác định thu nhập chịu thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 721/CT-TTHT ngày 26/4/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về việc xác định thu nhập chịu thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Mục I Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có quy định: "Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thu nhập chịu thuế khác, kể cả thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở nước ngoài".

- Tại Điểm 1 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có hướng dẫn: "Cơ sở kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế thực hiện đồng thời nhiều hoạt động kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thì thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế được xác định bằng tổng thu nhập chịu thuế nhân với tỷ lệ % giữa doanh thu của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế và tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh".

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên thì: 

1) Cơ sở kinh doanh không có hành nghề, lĩnh vực kinh doanh nào được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và các hoạt động kinh doanh này nếu áp dụng cùng một mức thuế suất thuế TNDN thì thu nhập của hoạt động kinh doanh có lãi sẽ được bù trừ với hoạt động kinh doanh bị lỗ trước khi tính thuế TNDN. 

2) Cơ sở kinh doanh có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh được miễn, giảm thuế TNDN đồng thời lại có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh không được miễn, giảm thuế TNDN thì cơ sở kinh doanh phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của những ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh được miễn, giảm thuế TNDN. Thời Điểm xác định ưu đãi miễn, giảm thuế được tính riêng cho từng dự án đầu tư kể từ khi dự án này có thu nhập chịu thuế. 

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Duy Khương