Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2583/TCT-PCCS
V/v: Thuế đối với hợp đồng dịch vụ tư vấn kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện Hải Phòng

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Viện năng lượng

Trả lời công văn số 577/CV-VNL-5 ngày 27/06/2006 của Viện năng lượng về việc thuế đối với hợp đồng dịch vự tư vấn kỹ thuật dự án Nhà máy nhiệt điện hải Phòng; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 3.19 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định: "dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ tư vấn khác", áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Viện năng lượng là nhà thầu chính cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng để thực hiện dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng thì Viện phải nộp thuế GTGT với mức thuế suất là 10%.

Giá tính thuế GTGT là giá trị của toàn bộ hợp đồng tư vấn kỹ thuật đã ký giữa Viện năng lượng và Công ty Cổ phần nhiệt điện Hải Phòng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

2. Tại Điểm 2 Mục I phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định: "Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, kể cả các Khoản thu nhập từ chuyển giao công nghệ, thu nhập về tiền bản quyền, thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khác của các cá nhân người nước ngoài không hiện diện thương mại tại Việt Nam" và tại Điểm 1 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 nêu trên của Bộ Tài chính cũng quy định: "Bên Việt Nam đăng ký, kê khai nộp thuế hộ nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài với cơ quan thuế địa phương nơi đặt văn phòng Điều hành của Bên Việt Nam trong phạm vi 15 ngày làm việc kể từ khi ký Hợp đồng nhà thầu".

Vì vậy, trường hợp Viện năng lượng ký hợp đồng với Công ty ESBI-Ailen là nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện 1 phần dịch vụ tư vấn kỹ thuật Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng thì Viện năng lương có trách nhiệm đăng ký, kê khai nộp hộ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp cho Công ty ESBI-Ailen áp dụng đối với dịch vụ tư vấn. Việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005.

Số thuế GTGT Viện năng lượng nộp hộ Công ty ESBI-Ailen là số thuế đầu vào của Viện năng lương và được khấu trừ theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Viện năng lượng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương