Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2578/GP-CLH

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2004

 

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

TIỀN CHẤT SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Công ty Shell Việt Nam TNHH

Xét đề nghị của Công ty tại Đơn xin nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp (số 2405-04/SCV ngày 14 tháng 5 năm 2004);

Căn cứ Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 và số 04/2004/QĐ-BCN ngày 07/01/2004 của Bộ Công nghiệp; Bộ Công nghiệp cho phép Công ty Shell Việt Nam TNHH được tiếp tục nhập khẩu 03 loại hoá chất: acetone; toluene và methyl ethyl ketone còn lại, đã được cấp phép tại Giấy phép số 165/GP-CLH ngày 12/01/2004 và số 1133/GP-CLH ngày 15/3/2004.

- Thời gian và số lần thực hiện nhập khẩu bổ sung: Đến hết ngày 31/12/2004 và bổ sung thêm số lần nhập khẩu cho Giấy phép số 165/GP-CLH thêm 04 lần; Giấy phép số 1133/GP-CLH thêm 06 lần.

- Các nội dung khác tại Giấy phép số 165/GP-CLH và số 1133/GP-CLH không thay đổi.

Công ty chịu trách nhiệm quản lý, cung ứng số hoá chất theo đúng mục đích nhập khẩu, thực hiện đầy đủ các quy định của Quy chế và các quy định có liên quan về tiền chất của Chính phủ, báo cáo kết quả nhập khẩu và cung ứng cho từng khách hàng khi có nhu cầu nhập khẩu tiếp.

Yêu cầu Công ty trực tiếp liên hệ với cơ quan Hải quan để được hướng dẫn thủ tục nhập khẩu./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CƠ KHÍ, LUYỆN KIM VÀ HOÁ CHẤT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phùng Hà