Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2576/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hòa Bình

Trả lời công văn số 728/CT-QLDN ngày 22/6/2006 của Cục thuế tỉnh Hòa Bình về việc nghĩa vụ tài chính đối với trường, trung tâm đào tạo lái xe, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về thuế GTGT: Tại Điểm 11, Mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì: "dạy học, dạy nghề bao gồm: dạy văn hóa, ngoại ngữ, tin học, dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao, nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp cho mỗi người" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Căn cứ hướng dẫn nêu trên hoạt động dạy lái xe ôtô, môtô thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, không phân biệt người học nghề đã có nghề nghiệp hay chưa có nghề nghiệp. 

2/ Về thuế TNDN: Tại Điểm 1.5, Mục I, phần A Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN thì trường hợp trường, trung tâm đào tạo lái xe có các hoạt động mở lớp luật giao thông đường bộ, dạy thực hành lái xe có thu học phí của các học viên phải đăng ký kê khai nộp thuế TNDN. 

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hòa Bình được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Duy Khương