Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2570/TCT-PCCS
V/v: Thời gian hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Lâm Đồng 68 Hai Bà Trưng – TP. Đà Lạt – Lâm Đồng
- Công ty cổ phần thiết bị thủy lợi Km10 Đường Nguyễn Trãi – Hà Nội – Hà Đông

 

Trả lời công văn số 68/CV-Cty ngày 5/6/2006 của Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Lâm Đồng và công văn số 12/CV-TCKT ngày 3/6/2006 của Công ty cổ phần thiết bị thủy lợi hỏi về thời gian hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 8842/BTC-TCT ngày 13/7/2005 của Bộ Tài chính về thời gian bắt đầu ưu đãi miễn, giảm thuế có hướng dẫn:

1) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập được ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN nếu năm đầu tiên hoạt động kinh doanh dưới 06 tháng trong năm dương lịch mà chưa đăng ký với cơ quan thuế thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN hoặc đã được giải quyết ưu đãi miễn giảm thuế TNDN thì cơ sở sản xuất kinh doanh được phép lựa chọn đăng ký với cơ quan thuế áp dụng thời gian miễn, giảm thuế TNDN vào năm đó hoặc năm sau tiếp theo năm đó.

2) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được miễn giảm thuế TNDN trong vòng 5 năm kể từ năm đầu tiên được miễn giảm thuế mà thời gian được hưởng ưu đãi năm đầu dưới 06 tháng nay đăng ký lại thời gian bắt đầu miễn, giảm vào năm sau thì cơ sở sản xuất kinh doanh xác định số thuế phải nộp đã được miễn giảm trước đó để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty là doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần, năm đầu tiên được miễn giảm thuế mà thời gian được hưởng ưu đãi năm đầu dưới 06 tháng nay đăng ký lại thời gian bắt đầu miễn, giảm vào năm sau thì cơ sở sản xuất kinh doanh xác định số thuế phải nộp đã được miễn giảm trước đó để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Lâm Đồng;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương