Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2569/TCT-PCCS
V/v: Thuế TNDN đối với Khoản thu phí của đơn vị sự nghiệp có thu

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
(Đ/c: 12 Đội Cấn, Phường 8, TP. Vũng Tàu)

 

Trả lời công văn số 26/72.01S ngày 20/4/2006 của Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải thuộc Sở giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về chính sách thuế đối với Khoản thu phí của đơn vị sự nghiệp có thu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 

Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có chức năng, nhiệm vụ tổ chức thu phí kiểm định theo quy định tại Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001 về phí, lệ phí; Khoản thu phí kiểm định này là Khoản thu thuộc NSNN nên không thuộc diện chịu thuế. 

Nếu Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải có hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ thì phải đăng ký, kê khai, nộp thuế theo đúng quy định hiện hành. 

Tổng cục Thuế thông báo để Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Lưu: VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Duy Khương