Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2554/TCT-PCCS
V/v: Xử phạt hành vi vi phạm về vé tham quan tự in

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đăk Lăk

Trước đây, Cục thuế đã có công văn số 568/CT-TTr ngày 22/3/2006 đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về vé tham quan tự in. Trên cơ sở báo cáo của Cục thuế, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1446/TCT-PCCS ngày 20/4/2006 hướng dẫn thực hiện. Nay Cục thuế có công văn số 1137/CT-TTr ngày 1/6/2006 đề nghị xem xét lại việc xử phạt đối với hành vi vi phạm về vé tham quan của Công ty du lịch và khách sạn Biệt Điện. Căn cứ vào báo cáo lần này và biên bản họp xử lý các kiến nghị trong quá trình thanh tra (kèm theo công văn số 1137/CT-TTr ngày 1/6/2006 nêu trên), Tổng cục Thuế có ý kiến lại như sau:

1/ Đối với hành vi in, sử dụng vé tham quan, không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.

Theo nội dung công văn giải trình kèm theo Biên bản làm việc giữa Cục thuế tỉnh Đăk Lăk và Công ty du lịch và khách sạn Biệt Điện về việc xem xét lại hành vi vi phạm về sử dụng vé tham quan của Công ty du lịch và khách sạn Biệt Điện thì Công ty du lịch và khách sạn Biệt Điện là đơn vị do Tỉnh ủy quản lý trước đây chỉ kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn và ăn uống, từ năm 2004 đến nay phát sinh thêm hoạt động du lịch từ việc nhận bàn giao thêm Trung tâm du lịch Buôn Đôn. Do không nắm vững các quy định về việc in, phát hành và sử dụng vé tự in nên Công ty đã sử dụng cùng lúc 02 loại vé: 1 loại đã đăng ký sử dụng với cơ quan thuế; 1 loại không đăng ký với cơ quan thuế bao gồm vé nhận từ đơn vị cũ để lại và số vé tự in thêm. Đối với toàn bộ vé tự in này, Công ty du lịch và khách sạn Biệt Điện đã kê khai nộp thuế đầy đủ với cơ quan thuế. Xuất phát từ thực tế nêu trên Cục thuế xem xét xử phạt về hành vi sử dụng vé tham quan tự in do không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn.

2/ Đối với hành vi thay đổi lại mệnh giá in sẵn trên vé tham quan mà không thông báo với cơ quan thuế.

Để đảm bảo chi phí trả thêm tiền công ngoài giờ cho người lao động làm việc trong những ngày lễ, tết, thứ bảy, chủ nhật, Công ty du lịch và khách sạn Biệt Điện đã thống nhất tăng giá vé tham quan vào những ngày lễ, tết nêu trên bằng việc đóng dấu lại mệnh giá đã in sẵn trên tất cả các liên của vé mà không làm dẫn đến sự chênh lệch giá trị giữa các liên; đồng thời Công ty du lịch và khách sạn Biệt Điện cũng đã kê khai nộp thuế đầy đủ theo mệnh giá mới in trên vé thì Cục thuế có thể xem xét xử phạt theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nêu trên.

3/ Căn cứ theo quy định tại Mục II Phần A Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn thì vé đã in sẵn mệnh giá là một loại hóa đơn đặc thù. Do vậy, Công ty du lịch và khách sạn Biệt Điện không được lập hóa đơn đối với số vé tham quan tự in đã bán ra này. Căn cứ vào số vé đã bán ra, Công ty kê khai nộp thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương