Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2546/LĐTBXH-TL
V/v: chuyển xếp lương đối với viên chức trong doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Bộ Khoa Học và Công Nghệ 

Trả lời công văn số 1380/BKHCN-TCCB ngày 05/6/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ghi tại trích yếu, sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Thương mại, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về tiền lương và Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định nói trên thì Công ty cổ phần Xuất  nhập khẩu thủ công mỹ nghệ là doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, có quyền tự xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương hoặc vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương do Nhà nước ban hành.

Trường hợp Công ty vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương do Nhà nước ban hành thì phải đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động tại địa phương và tuân thủ các quy định hiện hành về tiền lương của Nhà nước.

2/ Việc tổ chức thi nâng ngạch lương đối với viên chức trong Công ty do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/4/1998 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp Nhà nước.

3/ Theo quy định hiện hành, công ty nhà nước xếp từ hạng II trở lên được sử dụng viên chức ngạch chuyên viên, kỹ sư, kinh tế viên chính.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ, Bộ Thương mại;
- Lưu: VP, Vụ TL.

T/L. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân