Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2533/TCT-TS
V/v: Nộp lệ phí trước bạ đối với đất thuê

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế 

Trả lời công văn số 1863/CT-THDT ngày 13/6/2006 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu lệ phí trước bạ đối với Công ty cổ phần khách sạn Hoàng Cung, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 9 (a), Mục III, Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ thì trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ là: "Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ đối với những trường hợp sau đây: a/ Chủ tài sản đã được cơ quan lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng tài sản, nay đổi giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng mới mà không thay đổi chủ tài sản…"

Vì vậy, trường hợp Công ty Cổ phần Trường Tiền Thừa Thiên Huế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo tên mới là Công ty Cổ phần khách sạn Hoàng Cung nhưng không thay đổi chủ sử dụng đất, diện tích đất thuê thì Công ty Cổ phần khách sạn Hoàng Cung không phải nộp lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương