Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2532/TCT-PCCS
V/v: vướng mắc chính sách thu chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2006

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1616/CT.THDT ngày 20/4/2006 của Cục thuế tỉnh Long An về vướng mắc chính sách thu chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với việc bán tài sản trên đất:

Công ty TNHH Sám Mi thuê đất của Nhà nước nay Nhà nước thu hồi đất cho Công ty TNHH Hùng Bá. Công ty TNHH Sám Mi bán lại tài sản trên diện tích đất thuê của Nhà nước cho Công ty TNHH Hùng Bá thì số tiền thu được từ hoạt động bán tài sản phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối với việc chuyển quyền sử dụng đất:

- Trường hợp Nhà nước có quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH Sám Mi rồi sau đó cho Công ty Hùng Bá thuê thì Khoản tiền đền bù về đất Công ty Hùng Bá trả cho Công ty Sám Mi sau khi trừ các chi phí liên quan đến việc bồi thường, san lấp mặt bằng của mảnh đất đó (nếu các chi phí này có hóa đơn chứng từ hợp pháp) thì được gộp vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

- Trường hợp Công ty Sám Mi ký hợp đồng cho Công ty Hùng Bá thuê lại đất và Nhà nước làm thủ tục chuyển nhượng quyền cho thuê lại đất cho Công ty Hùng Bá mà không có quyết định thu hồi đất của Công ty Sám Mi thì phần thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền thuê đất nêu trên Công ty Sám Mi phải kê khai, nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền thuê đất theo Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương