Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 2525/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Giải quyết chế độ cho lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Trả lời Công văn số 1043/LĐTBXH-LĐTC ngày 21/6/2006 của quý Sở về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 có trách nhiệm "Phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư theo nguyên tắc 1 lần để thực hiện đối với từng doanh nghiệp quy định tại Điều 11 Nghị định này".

Như vậy, Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Ninh Bình và 6 công ty khai thác công trình thủy lợi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt phương án sắp xếp lao động, Bộ Tài chính thẩm định, cấp kinh phí hỗ trợ nên không thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin thông báo để quý Sở được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng