Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2524/TCT-PCCS
V/v: Trả lời CS thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty  TNHH Vân Giang

Trả lời công văn số 23/6/CV ngày 23/6/2006 của Công ty TNHH Vân Giang đề nghị hướng dẫn về thuế đối với dự án sử dụng vốn vay tín dụng JBIC (Nhật Bản), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 2.2, Mục III, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2002 và hướng dẫn tại Điểm 2.1, công văn số 7711 TC/TCT ngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính thì:

- Đối với dự án ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát:

+ Nếu hợp đồng đã ký và được phê duyệt bao gồm số thuế GTGT và chủ dự án không được cấp vốn để trả thuế GTGT thì chủ dự án thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào để thực hiện dự án, nhà thầu chính nộp thuế GTGT theo quy định hiện hành.

+ Nếu hợp đồng đã ký và phê duyệt không bao gồm thuế GTGT thì chủ dự án không phải trả thuế GTGT và nhà thầu chính thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào để thực hiện hợp đồng ký với chủ dự án.

- Các dự án ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cho vay lại, các dự án ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cấp phát một phần và một phần cho vay lại, được phê duyệt kể từ ngày 29/5/2001 trở đi (là ngày Nghị định số 17/2001/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì chủ dự án và nhà thầu chính thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT hoặc hoàn thuế GTGT như quy định tại Luật thuế GTGT, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Vân Giang biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Cục thuế tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VT, PCCS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương