Hệ thống pháp luật

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2524/BNV-TL
V/v chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức kiểm lâm 

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nội vụ nhận được Báo cáo số 2103 BC/BNN-TCCB ngày 02/8/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm lâm, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Bộ Nội vụ đã có công văn số 822/BNV-TL ngày 27/03/2007 (kèm theo), trong đó đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng văn bản trình Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp này.

2. Hiện nay, chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân, sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc công an nhân dân, công chức hải quan và người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu được quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; đồng thời căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm “trình Chính phủ các chế độ, chính sách đãi ngộ; trang thiết bị chuyên dùng cho kiểm lâm”. Vì vậy, đề nghị quý Bộ dự thảo Tờ trình Chính phủ kèm theo dự thảo Nghị định về vấn đề này gửi Bộ Nội vụ và các Bộ liên quan để có cơ sở tham gia ý kiến trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hữu Thắng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 2524/BNV-TL về việc chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức kiểm lâm do Bộ Nội vụ ban hành

  • Số hiệu: 2524/BNV-TL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 31/08/2007
  • Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
  • Người ký: Trần Hữu Thắng
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 31/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản