Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2521/TCT-DNNN
V/v: Xử lý về chính sách thuế GTGT

 Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây lắp thủy sản Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 385/CV-VSC ngày 28/6/2006 của Công ty cổ phần xây lắp thủy sản Việt Nam về việc đề nghị xin tạm hoãn nộp thuế do Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính chuyển đến. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Mục II phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định hình thức và mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về thu, nộ tiền thuế, tiền phạt:

"Cá nhân, tổ chức có hành vi nộp chậm tiền thuế hoặc tiền phạt so với ngày quy định phải nộp ghi trong thông báo nộp thuế, lệnh thu hoặc thời hạn phải nộp theo quy định của văn bản pháp luật về thuế, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về thuế"

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần xây lắp thủy sản Việt Nam chậm nộp tiền thuế, tiền phạt so với ngày quy định phải nộp theo quy định của Luật thuế sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về thuế.

Trong các văn bản pháp luật về thuế hiện hành không quy định việc tạm hoãn nộp thuế, miễn phạt chậm nộp thuế do chủ đầu tư chưa có nguồn kinh phí để thanh toán cho nhà thầu để nộp thuế. Đề nghị Công ty cổ phần xây lắp thủy sản Việt Nam chấp hành việc nộp thuế và tiền phạt chậm nộp thuế theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Đà Nẵng;
- Vụ CST;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 

 
Nguyễn Thị Cúc