Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2517 TM/XNK
V/v xuất khẩu gạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Hiệp hội lương thực Việt Nam

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 7 tháng 5 năm 2004 tại thành phố Hồ Chí Minh về xuất khẩu gạo;
Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung quy chế về quản lý xuất khẩu gạo và để ổn định thị trường lúa gạo trong nước;

Bộ Thương mại đề nghị Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức thực hiện việc đăng ký hợp đồng xuất khẩu của các doanh nghiệp thành viên từ nay đến 31/12/2004, cụ thể như sau:

1. Tất cả các hợp đồng đã ký, sẽ ký có thời hạn giao hàng từ 1 tháng 6 năm 2004 đến 31 tháng 12 năm 2004 phải đăng ký với Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Thời hạn đăng ký do Hiệp hội quy định.

2. Hiệp hội cần thường xuyên thông báo số lượng hợp đồng đã ký, số lượng giao hàng từng tháng và đánh giá về nguồn hàng của ta đến các doanh nghiệp thành viên để doanh nghiệp chủ động tính toán ký kết hợp đồng; tránh để xảy ra tình trạng ký hợp đồng vượt quá nguồn cung hoặc có số lượng giao hàng lớn tập trung trong cùng thời gian, gây biến động giá cả thị trường nội địa và làm ảnh hưởng tới hiệu quả điều kiện của các doanh nghiệp khi thực hiện các hợp đồng xuất khẩu.

Bộ Thương mại thông báo Hiệp hội Lương thực biết để thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu