Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2515 TM/XNK
V/v xuất khẩu gạo sang Indonesia

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Tổng công ty lương thực miền nam

Trả lời công văn số 978/TCT-KD ngày 12 tháng 5 năm 2004 của Tổng Công ty Lương thực miền Nam về việc bán gạo cho Bulog (Indonesia) với số lượng 150.000 tấn gạo loại 20% tấm, giao hàng từ cuối tháng 6 đến tháng 12 năm 2004;

Bộ Thương mại đồng ý Tổng Công ty căn cứ đánh giá nguồn hàng trong nước, giá gạo thị trường thế giới để chủ động tính toán và quyết định giá ký hợp đồng, đảm bảo hiệu quả kinh doanh khi thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu