Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2513/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế đối với hoạt động vận tải

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty  liên doanh  MAC-NELS SHIPPING Việt Nam

Trả lời công văn số 05/CV ngày 10/3/2006 của Công ty liên doanh Mac-Nels Shipping Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thuế đối với hoạt động vận tải quốc tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với vận tải quốc tế:

Căn cứ quy định tại Điểm 23, Mục II, Phần A, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và công văn số 12987/BTC-TCT ngày 14/10/2005 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty Mac-Nels Shipping Việt Nam kinh doanh vận tải quốc tế, trực tiếp vận tải hay thuê lại, thì doanh thu không chịu thuế GTGT là toàn bộ giá cước vận tải quốc tế thu được từ khác hàng.

2. Về phí chỉ định trả cho công ty nước ngoài:

Trường hợp công ty nước ngoài chỉ định Công ty Mac-Nels Shipping Việt Nam thực hiện giao hàng cho khách hàng tại Việt Nam thì Khoản phí chỉ định trả cho đại lý nước ngoài được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty Mac-Nels Shipping Việt Nam.

3. Về thuế đối với các công ty dịch vụ vận tải nước ngoài:

Theo quy định tại Điểm 2, Mục I, Phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC thì trường hợp Công ty nước ngoài cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa từ Việt Nam đi nước ngoài thì Công ty nước ngoài phải nộp thuế TNDN với tỷ lệ ấn định trên doanh thu chịu thuế là 2%. Doanh thu chịu thuế không bao gồm tiền cước trả cho các hãng vận chuyển.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Mac-Nels Shipping Việt Nam biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến