Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2508/TM-KV1
V/v thông tư liên bộ hướng dẫn thực hiện Quyết định 252/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý buôn bán hàng hoá qua biên giới với các nước có chung biên giới, Bộ Thương mại từ đầu năm 2004 đã tổ chức cuộc họp đại diện các bộ/ngành liên quan để thống nhất việc ban hành thông tư liên bộ để hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Căn cứ ý kiến của các bộ/ ngành liên quan, Tổ soạn thảo thông tư liên bộ đã hoàn thành dự thảo thông tư liên bộ.

1. Bộ Thương mại trân trọng gửi Văn phòng Chính phủ xem và cho ý kiến về dự thảo này.

2. Riêng Bộ Tài chính lại chủ trương ban hành một thông tư riêng hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế và đề nghị trong thông tư liên bộ không đề cập tới các nội dung này.

Bộ Thương mại nhận thấy rằng, việc Bộ Tài chính chủ trương ra thông tư riêng là không hợp lý và sẽ gây khó khăn cho các địa phương và các chủ thể kinh doanh trong việc thực hiện Quyết định 252. Do vậy, Bộ Thương mại kiến nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Khoan chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục tham gia cùng các bộ/ ngành ban hành thông tư liên bộ hướng dẫn toàn diện hoạt động buôn bán hàng hoá qua biên giới với các nước có chung biên giới.

Bộ Thương mại xin báo cáo và mong nhận được sự giúp đỡ của Văn phòng Chính phủ để thông tư liên bộ sớm được ký kết./.

Trân trọng kính chào.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG

Phan Thế Ruệ