Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2508/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế nhà thầu đối với lãi tiền vay

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty  VIDAMCO
Địa chỉ: Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 

 

Trả lời văn bản không số ngày 10/03/2006 của Công ty VIDAMCO hỏi về thuế nhà thầu đối với lãi tiền vay của hợp đồng vay ký năm 2002, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Mục II, Phần E, Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính; căn cứ quy định tại Tiết d, Điểm 2, Mục II, Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính: lãi tiền vay trả cho các tổ chức nước ngoài của các hợp đồng vay vốn ký từ ngày 1/1/1999 trở đi phải chịu thuế TNDN với mức thuế suất 10%.

- Căn cứ theo các quy định và hướng dẫn tại các văn bản nêu trên, xét trường hợp cụ thể của Công ty VIDAMCO:

Trong thời gian từ tháng 10/1995 đến tháng 06/1998, Công ty nhập khẩu chưa thanh toán từ công ty mẹ các bộ linh kiện ôtô CKD và SKD theo các bản Yêu cầu và Xác nhận mua hàng – Purchase Order & Order Confirmation (thực chất là việc mua hàng trả chậm);

Đến tháng 10/2002, do Điều kiện khách quan Công ty mẹ ở nước ngoài bị phá sản, Công ty đã ký một hợp đồng tái cấu trúc nợ vay với Công ty nước ngoài (chủ sở hữu mới của Tập đoàn Motor Daewoo) theo đó, Hợp đồng mới ghi rõ toàn bộ nợ gốc phát sinh từ nhập khẩu linh liện nợ từ tháng 10/1995 đến tháng 06/1998, các Điều kiện về lãi suất không thay đổi, toàn bộ nợ gốc và lãi sẽ được thanh toán trước ngày 30/09/2004, và thực chất Hợp đồng này chỉ tổng hợp lại các Khoản nợ mà Công ty VIDAMCO đã cam kết tại các đơn đặt hàng trước đây thì toàn bộ số tiền lãi phát sinh (do công ty nhập khẩu nợ linh kiện, phụ tùng từ Công ty mẹ) từ khi nhập khẩu linh kiện, phụ tùng đến khi ký Hợp đồng tái cấu trúc nợ vay (16/10/2002) và tiền lãi phát sinh của Hợp đồng tái cấu trúc nợ vay mới sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công ty phải nộp toàn bộ các Khoản thuế có liên quan theo quy định hiện hành đối với Khoản tiền trả phí dịch vụ quản lý, tiền bản quyền và nộp thuế đối với lãi tiền vay do nợ các Khoản tiền này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty VIDAMCO biết và thực hiện. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến