Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2503/TCT-TNCN
V/v: Miễn giảm thuế TNCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1018/ĐHQG-KHTC ngày 20/6/2006 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đề nghị miễn, giảm thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN) cho các đối tượng là giảng viên người nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành thuế TNCN thì chỉ các đối tượng gặp khó khăn do thiên tai, địch họa, tai nạn làm thiệt hại đến tài sản, thu nhập, ảnh hưởng đến đời sống bản thân và một số trường hợp đặc biết nếu việc nộp thuế của cá nhân đó làm ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế, chính trị, xã hội của quốc gia mới thuộc diện được xem xét miễn, giảm thuế TNCN.

Đối với các đối tượng là giảng viên nước ngoài đang công tác đang công tác tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, cũng như rất nhiều đối tượng khác là người nước ngoài vào Việt Nam lao động, kinh doanh hay hành nghề độc lập, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam đều phải chấp hành việc kê khai, nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các đối tượng này đều không thuộc diện được miễn giảm thuế TNCN theo quy định nêu trên.

Trường hợp người nước ngoài là đối tượng cư trú của nước đã ký kết Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với Việt Nam thì thực hiện việc miễn, giảm thuế theo Hiệp định

Tổng cục Thuế trả lời để Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh được biết và liên hệ với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, TNCN.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 


Nguyễn Thị Cúc