Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2501/BNV-TL
V/v: chế độ tiền lương đối với công chức trong thời gian bị tạm giam

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

Trả lời công văn số 620/SNV-TCCB ngày 09/8/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức trong thời gian bị tạm giam, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Về việc thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức có quyết định tạm giam được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Vì vậy, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn căn cứ vào quy định nêu trên để xem xét, giải quyết chế độ đối với công chức cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG
Nguyễn Duy Thăng