Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2498/TCT-HTQT
V/v: Áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Nhật Bản

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty liên doanh thép Sài Gòn

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 39B/TC-KT/SPC ngày 24/06/2006 của Công ty Liên doanh Thép Sài gòn về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản (sau đây gọi là Hiệp định). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 của Hiệp định "Lãi từ tiền cho vay phát sinh tại một Nước ký kết và được trả cho đối tượng cư trú của Nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tại Nước ký kết". Do dó, tập đoàn SeAH của Nhật Bản sẽ không được miễn thuế theo quy định của Hiệp định đối với khoản thu nhập thu được là tiền lãi từ tiền cho Công ty Liên doanh Thép Sài gòn vay để thanh toán mua vật tư từ nước ngoài vào Việt Nam.

Công ty Liên doanh Thép Sài gòn có nghĩa vụ khấu trừ thuế nhà thầu của tập đoàn SeAH Nhật Bản đối với việc bảo lãnh thanh toán hợp đồng mua bán của công ty với các nhà thầu cung cấp nước ngoài theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để công ty được biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố HCM;
- Lưu: VP, HTQT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Đức Thịnh